Derneğimizin Tüzüğü

  • MUAMMA LEZBİYEN GEY BİSEKSÜEL TRANS  İNTERSEKS  ARTI EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞI TÜZÜĞÜDÜR

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin Adı: ” MUAMMA LEZBİYEN GEY BİSEKSÜEL TRANS İNTERSEKS ARTI EĞITIM ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MERKEZI: Akdeniz/MERSİN’dir. ŞUBESI yoktur.

DERNEĞIN KISA ADI:’MUAMMA LGBTİ artı’dır.

Madde 2- AMAÇ

Dernek, LGBTİ artı’ların ve diğer cinsel yönelim cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan  yurttaşların, her türlü insan haklarınının gözetildiği bir çalışma alanı benimseyerek her türlü ayrımcılığa karşı çalışmayı amaçlar.

LGBTİ artı’ların özgürlükçü değerleri benimsemelerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli varoluşlarını gerçekleştirme, kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3- Demek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,ihtiyaç sahibi üyelerin ve yakınlarının eğitim gören çocuklarına burs sağlamak.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmaziar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak demeklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer demeklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,projeler yürütmek,

Derneğimizin amaçlarından biri de, Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans yurttaşların özgürlükçü değerleri benimsemelerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli varoluşlarını gerçekleştirme, kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.

DERNEĞIN AMACI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

Dernek, LGBTİ artı’lerin özgürlük, adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmesine; dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın insane haklarını bütün insanların hakkı olarak görmesine; hayatın her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edebilmesi yönünde yardımcı olacak kültür, eğitim, sanat, spor faaliyetlerini ve buna benzer diğer faaliyetleri bilfiil yürütür veya bu çerçevede yürütenlere madden ve manen destek sağlamaya çalışır.

a) Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden hareketle LGBTİ artı’ları, hayata sorgulayıcı, girişimci ve üretici olarak hazırlamak; bilim, sanat, kültür ve uygarlık değerlerinden yararlanacak demokratik yaklaşımların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

b) Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden hareketle LGBTİ artı’ları, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve benzeri alanlarda toplumun üretken insanları ve gücü haline getirmek; bu doğrultuda LGBTİ artı’ların konumlarını, tutum ve davranışlarını, görüş, yaklaşım ve eğilimlerini, sorun ve isteklerini belirlemek; nihai olarak karar verme sürecinde etkin rol üstlenmelerini sağlamak.

c) Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden hareketle LGBTİ artı’ları, profesyonel ve toplumsal yaşama daha etkin, yönlendirici ve sorumlu katılımını sağlamak.

d) Toplumu eşcinselliğin, diğer cinsel yönelimler gibi bir cinsel yönelim olduğu; ahlaksızlık, hastalık, suç, v.s. olmadığından hareketle, eşcinsellik ve eşcinsellere dair aydınlatıcı, eğitici, faaliyetlerde bulunmak.

e) LGBTİ artı’lara yönelik politikaların belirlenmesine, bölgesel ve ulusal platforma taşınmasına öncülük etmek; oluşturulacak politikaların benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

f) Mevcut bölgesel ve ulusal cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli faaliyetleri geliştirmek; yeni işbirliği olanaklarını araştırmak ve bunlara ilişkin projeleri hayata geçirmek.

g) Başta Çukurova ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere ulusal düzeyde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, bölgesel ve ulusal ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) LGBTİ artı’ları ve LGBTİ 

artı kuruluşlarını bölgesel platformlarda bir araya getirerek birbirlerini tanımaları, karşılıklı bilgi ve teknoloji transferi yapmaları ve bunun akabinde demokratik değişim ve gelişimi oluşturmaları için öncülük etmek.

i) Türkiye’nin dünyaya entegrasyonunun önemli adımlarından biri olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri sürecine katkıda bulunmak; LGBTİ artı’ler ve LGBTİ artı oluşumları arasındaki bilgi ağı ve işbirliğini artırarak iletişimi sürekli kılabilmek.

j) Bölgesel ve ulusal düzeyde LGBTİ artı haklarının kaıanılması, korunması ve geliştirilmesi; LGBTİ artı’lerin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları alanında çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

k) Akdeniz ve Çukurova bölgelerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanlarında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, madden ve manen desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği araştırma ve bilgilendirme faaliyetleri için bölge üniversiteleri ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

I) LGBTİ artı’lerin, aile, eğitim, akademi, çalışma hayatı, askerlik, hapishane, hukuk, medya, cinsel sağlık, ruh sağlığı, barınma gibi alanlarda yaşadıkları sorunlar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlallerine dair çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak ve sosyal ve mekânsal çözümler üretmek için çaba göstermek.

m) Psikiyatri ve psikoloji alanında cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak. Psikiyatr/Psikolog – hasta/danışan arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralların takibini yapmak, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak.

n) LGBTİ artı gençlerin aile, okul idaresi, yurt idaresi vb. kurum ve kuruluşların zoruyla, psikoloji ve psikiyatri kliniklerine kapatılması, dönüştürme terapileri ve / veya tedavi adı altında tıbbi, psikolojik ve psikiyatrik müdahalelere maruz bırakılmalarına karşı çalışmalar yapmak. Müdahalelerin takibini yapmak, raporlamak, gerektiğinde hukuki ve bilimsel girişimlerde bulunmak.

o) LGBTİ artı gençlerin damgalanmalarına, dışlanmalarına, tecrit edilmelerine, fiziki şiddete maruz bırakılmalarına, zorla tedaviye götürülmelerine, zorla evlendirilmelerine, göçe zorlanmalarına, evlerinden ve yurtlarından kovulmalarına; ekonomik, kültürel ve sosyal haklarından mahrum bırakılmalarına karşı sosyal hizmet uzmanları ile eşgüdümlü çalışmak.

p) Hukuk, yasalar ve mesleki yönetmeliklerde, eşcinsellerin ve eşcinselliğin suç, hastalık, ahlaksızlık, iffetsizlik, muzır vb. şekillerde tanımlanmasının ve gösterilmesinin takibini yapmak, mağduriyetleri ve hak ihlallerini izlemek, raporlamak. Yasalar ve mesleki yönetmelikler kapsamındaki cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak.

r) Eğitim politikalarının, müfredatın ve ders kitaplarının cinsel yönelim ayrımcılığından arındırılması için çalışmalar yapmak. Ortaöğretimde LGBTİ artı öğrencilere yönelik cinsel yönelim ayrımcı, homofobik tutum ve uygulamaların takibini yapmak, bu uygulamaları raporlamak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sendikaları, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle birlikte çalışmak için yollar ve politikalar geliştirmek.

s) Çalışma hayatında yasaların, cinsel yönelim ayrımcılığını kapsayacak şekilde yeniden

düzenlenmesini ve uygulanmasını takip etmek, cinsel yönelim ayrımcı uygulamaları rapor etmek. LGBTİ artı işçi ve memurları, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı sendikal mücadeleye katılmaları yönünde yüreklendirmek, madden, manen ve hukuken desteklemek.

t) Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet, çalışma hayatı alanında çalışan dernek, sendika, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar yapmak.

v) Diyalogun arttırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.

y) Medyadaki cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliklerine yönelik ayrımcılığa karşı hak temelli bir yaklaşım benimeyen bir medyanın üretilebilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak. 

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 – Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, üyeleri ve kamuoyu için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

b) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu

bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

c) Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet,çocuk pornosu ve istismarı,cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda görünürlük sağlamak amacıyla konser, sergi, film gösterimi, söyleşi, festival ve benzeri kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve

düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak.

d) Dergi, bülten, vcd, web sayfası, broşür, kitap vb. yayınlar çıkarmak.

e) Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane,bkurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak.

f) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere huzurevi, lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek.

g) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek

amacıyla balo, yemek, konser, piknik, gezi vb. etkinlikler düzen lemek.

h) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak.

i) İkametgâhl ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve kiralamak. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırtmak.

j) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak.

k) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek ve Türkiye’de bulunan lezbiyen, gey, biseksüel ve translara (LGBTİ artı) ayni ve nakdi yardım yapmak.

I) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek.

m) Sağlık Bakanlığı ve/veya cinsel sağlık ve ruh sağlığı alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda LGBTİ artı topluluğunu temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

n) Aile, eğitim, akademi, hukuk, çalışma hayatı, medya-iletişim, askerlik, hapishane, cinsel sağlık, ruh sağlığı vb. alanlarda mevcut durum ve işleyişin izlenmesi, LGBTİ artı’lerin sosyal, kültürel, ekonomik hakları yönünde düzenlemeler için çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi, hukuki ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

o) Akdeniz ve Çukurova başta olmak üzere ülke düzeyinde LGBTİ artı’ler arasında bölgesel ve ulusal ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak. 

Uluslararası Derneklere Üyelik

ö) Üyelerine yönelik hukuki, psikolojik ve akran danışmanılığı veremek üzere bir telefon danışma hattı açmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 4:Demek, Eğitim, kültür, ekonomik, toplumsal ve sosyal alanda Yurt içinde ve Yurtdışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ 

Madde 5– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde

yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında

olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile

karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 6- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, herkes demeğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin redid şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır. Demeğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar yönetim kurulu tarafından demeğe fahri üye yapılabilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMAK:

Madde : 7- Her üye dilediği zaman dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkmak isteyen üye istediğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu üyelikten çıkmak isteğini en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. Durumu çıkmak isteyen üyeye yazılı olarak bildirir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde : 8- Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerle görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Demek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını olağan kongre öncesinde ödememek,

4-Demek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN VECİBELERİ:

Madde : 9- Demek üyeliğinden çıkan ve çıkarılanlar, geçmiş aylara ait üyelik aidatlarını ödemek ve üzerinde bulunan demek ile ilgili kimlik, mühür basılı kağıt, para ve benzeri şeyleri yetkililere teslim etmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI:

Madde : 10- Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a)Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,

b)Her üye istifa hakkına sahiptir,

c)Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

d)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,

e) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,

f)Tüzüğün 4 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak,

g)Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek,

h)Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde : 11– Demek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

a)Giriş ve aidat ödemek,

b)Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.

c)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

d)Verilen yetkileri demek yararı dışında kullanmamak,

e) Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,

f)Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

OY KULLANMA:

Madde : 12– Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılması yasaktır.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde : 13– Derneğin organları aşağıya kaydedilmiştir.

a)Genel Kumlu,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLI TOPLANTI ZAMANI:

Madde : 14- Genel Kurul; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, yılda bir (1) MART ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

      Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

      Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü

“Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki sure yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.”

     Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı iğin yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

    Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunlugun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

     Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

    Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konularm gündeme alınması zorunludur.

   Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır .

    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI YERİ:

Madde: 15- Genel kurul toplantıları demek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURULUN GÖREVLER’ VE YETKİLERİ:

Madde: 16 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Demek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca demek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

   Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

   Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

GENEL KURUL’UN OLAĞAN TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 17: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

    Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

    Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Madde: 18– Genel Kurul toplantısında yalnız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan

maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen

hususların gündeme konulması zorunludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK HALLER:

Madde: 19– Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

a)Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde,

b)Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Denetleme Kurulu’nun talebi veya demek üyelerinin talebine rağmen yazılı müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağrılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğine müracaatla Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ

Madde. 20- Yönetim Kurulu derneğin icra organıdır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından  1 sene süre ile seçilen 5 asil, 5 yedek üye tarafından kurulur. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

YÖNETIM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANAMAMASI:

Madde: 21– Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLER’:

Madde: 22-

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, aidatların azaltılıp arttırılmasına karar vermek,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,

5. Bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10. Demeğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

13. Dernek faaliyetleri için ücretli personel çalıştırmak

14. Dernek üyelerinin cezai işlemlerini uygulamak.

YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ:

Madde: 23– Genel Kurul Toplantısını takiben üç gün zarfında Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip-veznedar seçerler. Başkan, sekreter veya muhasip-veznedardan birini herhangi bir sebeple, ve kesinlikle görevinden ayrılması halinde. Yönetim Kurulu’nda yedek üyelerden biri dahil edilirse, boşalan görev için yeniden seçim yapılır.

YÖNETIM KURULU TOPLANTISI VE OYLAMA:

Madde: 24– Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Çoğunluk bulunan kararlar geçerlidir. Ve infaz edilir. Yönetim Kurulu’nun 4 olağan toplantısına mazeretsiz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurul üyesi bu

görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nca bir hafta zarfında yerine en çok oy alan yedek üye davet

edilir.

BAŞKANIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

Madde: 25- Başkan bu tüzük hükümleri, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneği temsil eder. Taşınmaz mallara ait işlemlerde derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Dernek adına resmi beyanatta bulunması basın toplantısı yapması Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Acil hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin şifai görüşleri alınarak başkanın resmi beyanatta bulunması mümkündür. Yazılı bildirilerde başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin adı ve soyadı ve imzaları bulunur.

YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a)Başkanın bulunmadığı hallerde yerine vekâlet etmek,

b)Başkanın verdiği görevleri yapmak,

SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,

b) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

c) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,

MUHASİP’İN GÖREV VE YETKİLERİ

Mali sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin gelirlerini temin etmek,

b) Gerekli harcamaları yapmak,

c) Gelir kaynaklarını araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimleri organize etmek,

d) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri usulüne uygun tutmak veya tutturmak,

e) Genel kurula sunulacak mali rapor, kesin hesap bilânço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlamak,

f) Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım-satımı, düşümü ve kaydını yapmak veya yaptırmak,

g) Gelir-Gider Defteri, Bütçe Kesin Hesap Bilânço Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Ambar-Depo Defteriyle başka yardımcı defterleri tutmak veya tutturmak,

YÖNETİM KURULU’NCA TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR:

Madde: 26

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Ayrıca, üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)Evralc Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır Elektronik posta yoluyla dijital imzalı gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alman gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasmda tutulacak defterler ve uygulanacak usuller aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 27-Demekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28-Denetim Kurulu,3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,

b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek,

c) Yönetim kuruluna en az bir yıl içinde, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalâalarmı muhtevi raporlar vermek,

d) Genel Kurula, verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat’ t hesaplar hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek,

e) İcabı halinde Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek. Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazıar. Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şamildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum, Yönetim Kuruluna bildirilir. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde: 29

a) Üye aidatı, Her üye giriş aidatı olarak 5 TL,yıllık olarak ta 60 TL aidat ödemek zorundadır.Yönetim kurulunca arttırılıp azaltılır.

b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil, Milli piyango idaresinden izin alınmak suretiyle yapılacak olan piyango ve çekilişler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,

e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g)Benzer nitelikli STK’ lar dan alınan bağışlar

h)Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. O Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

GELIR VE GİDERLERDE USÜL

Madde: 30-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçmda derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

   Gelir ve gider belgeleri;

   Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

   Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  Alındı Belgeleri

  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, isteğe bağlı olarak Alındı Belgesine Kayıt Defterine kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Yetki Belgesi

  Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, demek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi demek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Bu belge mülki amirliklere teslim edilmeyecektir.  

  Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Beyanname Verilmesi

Madde 31-Demeğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Demek Beyannamesi” demek yönetim kumlu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde demek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine bildirilir:

-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile demek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Demeğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Demeğin görev alanına ilişkin konularda kamu kumm ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde demek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Demeğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında demek organlarında meydana gelen değişiklikler “Demek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Demek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde: 32- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde: 33-Genel kurul, her zaman demeğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda

çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Demeğin feshi halinde tüm mal varlığı genel kurulca ilgili yere bırakılır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde demek adında ‘Tasfiye Halinde MUAMMA LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS, İNTERSEKSİ artı  EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kumlu, mevzuata uygun olarak demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce demeğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında demeğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında demeğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Demeğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse demeğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip demeğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikdt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kumlu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile demek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Demeğin defter ve belgelerini tasfiye kumlu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kumlu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ Madde: 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Demekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Demekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın demekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-tlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, demeği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yorum yapın